Toán Lớp 5: Một tấm vải dài sáu mươi mét, lần thứ nhất bán một phần năm tấm vải, lần thứ hai bán gấp đôi lần thứ nhất, lần thứ ba bán bằng một phầ

Question

Toán Lớp 5: Một tấm vải dài sáu mươi mét, lần thứ nhất bán một phần năm tấm vải, lần thứ hai bán gấp đôi lần thứ nhất, lần thứ ba bán bằng một phần ba lần thứ hai. Hỏi sau ba lần bán tấm vải còn bao nhiêu mét?
giúp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kiều Nguyệt 1 tuần 2022-06-14T23:25:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.     $\text{ Lần thứ nhất bán số mét vải là:}$      
                $\text{60x$\frac{1}{5}$= 12(m)}$
       $\text{Lần thứ hai bán số mét vải là:}$        
              $\text{12×2= 24(m)}$  
       $\text{Lần thứ ba bán được số mét vải là:}$      
                   $\text{24x$\frac{1}{3}$= 8(m)}$  
            $\text{ Sau ba lần bán tấm vải còn số mét là:}$
                      $\text{60-(12+24+8)= 16(m)}$
                             $\text{Đ/S: 16 mét vải}$
  $\text{#Karis257}$

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                            Giải
    Lần thứ nhất bán được số vải là:
        60 xx 1/5 = 12 ( m )
    Số vải còn lại sau lần bán thứ nhất là:
         60 – 12 = 48 ( m )
   Lần thứ hai bán số vải là:
         12 xx 2 = 24 ( m )
  Số vải còn lại sau lần bán thứ hai là:
         48 – 24 = 24 ( m )
  Lần thứ ba bán số vải là:
         1/3 xx 24 = 8 ( m )
   Còn lại số vải sau ba lần bán là:
         24 – 8 = 16 ( m )
                  Đáp số: 16 m

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )