Toán Lớp 5: câu1 :biết 3,25 % của b là 5,2. vậy b = ? dm câu2:số thứ nhất là 12,25. như vậy số thứ nhất bằng 12,5% số thứ hai .vậy số thứ hai là c

Question

Toán Lớp 5: câu1 :biết 3,25 % của b là 5,2. vậy b = ? dm
câu2:số thứ nhất là 12,25. như vậy số thứ nhất bằng 12,5% số thứ hai .vậy số thứ hai là
câu3:lớp5a có 14 học sinh nữ . số học sinh chiếm 43,75% tổng số học sinh của lớp đó . vậy lớp 5a có tất cả bao nhiêu học sinh ?
câu4:tìm c biết 25% của c là trung bình cộng của 33,14 và 16,7. vậy c là
mọi người chỉ cần ghi đáp án thôi ko cần trình bày, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 3 tuần 2022-06-04T15:07:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Câu 1:
  Vậy b là :
  5,2 : 3,25 xx 100 = 160 (dm)
  Câu 2:
  Vậy số thứ hai là :
  12,25 : 12,5 xx 100 = 98
  Câu 3:
  Số học sinh cả lớp là :
  14 : 43,75 xx 100 = 32 (học sinh)
  Câu 4:
  Trung bình cộng của 33,14 ; 16,7 là :
  (33,14 + 16,7) : 2 =24,92
  Vậy c là :
  24,92 : 25 xx 100 = 99,68

 2. Câu 1:
  B là: 
  5,2 : 3,25 × 100 = 160
  ⇒ B= 160
  Câu 2:
  Số thứ hai là:
  12,25 : 12,5% = 98
  ⇒ Số thứ hai là: 98
  Câu 3:
  Lớp 5A có số học sinh là:
      14 : 43,75% = 32 ( học sinh )
  ⇒ Lớp 5A : 32 học sinh
  Câu 4:
  25% của C là:
  ( 33,14 + 16,7 ) ÷ 2 = 24,92
  C là:
  24,92 : 25% = 99,68
  ⇒ C = 99,68
  Xin hay nhất và 5 sao ạ

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )