Toán Lớp 5: Bài1: A)37,19m²=dm²? B)12,39ha=km²? C)15 tấn 2kg=tấn? D)46,7cm²=cm²?mm²? Bài2: 360 : 0,57 =-.dư-. Bài3:Tìm x: A)X × 8,01 – X : 10

Question

Toán Lớp 5: Bài1:
A)37,19m²=dm²?
B)12,39ha=km²?
C)15 tấn 2kg=tấn?
D)46,7cm²=cm²?mm²?
Bài2:
360 : 0,57 =…..dư…..
Bài3:Tìm x:
A)X × 8,01 – X : 100 = 38
B)9 – X × 2,5 = 4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 3 tuần 2022-06-04T15:36:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài1:
  A)37,19m²= 3719 dm²  1m vuông = 100 dm vuông
  B)12,39ha=1239 km²   1 km vuông = 100 ha = 100 héc
  C)15 tấn 2kg=15,002 tấn    1 tấn = 1000kg
  D)46,7cm²=   46cm²    70 mm²  1 cm vuông = 100 mm vuông
  Bài2:
  360 : 0,57 = 63 dư 9
  Bài3:
  Tìm x:
  A)X × 8,01 – X : 100 = 38
  X . 801/100 – X . 1/100 = 38
  X . ( 801 – 1/ 100 ) = 38
  X . 8 = 38
  X = 38 : 8
  X = 19/4
  B)9 – X × 2,5 = 4
  9 – X . 5/2 = 4
  X . 5/2 = 9 – 4
  X . 5/2 = 5
  X = 5 . 2/5
  X = 2

 2. Giải đáp:
  A)37,19m²= 3719 dm²
  B)12,39ha=0,1239km²
  C)15 tấn 2kg= 15,002 tấn
  D)46,7cm²= 46cm² 70 mm²
  Bài2: 360 : 0,57 = 631 dư 33
  Bài3:Tìm x:
  A)X × 8,01 – X : 100 = 38
  X × 8,01 – X : 1/100 = 38
  X x ( 8,01 -1/100) = 38
  X x 8                     = 38
  X                           = 38 : 8
  X                           = 4,75 
     
  B)9 – X × 2,5 = 4
        X × 2,5 = 4 + 9
        X × 2,5 = 13
        X           =13 : 2,5
        X           = 5,2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )