Toán Lớp 4: Bài 2: Hiện nay tổng số tuổi mẹ và con 48 tuổi. Biết mẹ hơn con 26 tuổi. Tính tuổi của mỗi người sau 5 năm nữa? Bài 3: Một khu đất hình

Question

Toán Lớp 4: Bài 2: Hiện nay tổng số tuổi mẹ và con 48 tuổi. Biết mẹ hơn con 26 tuổi. Tính tuổi của mỗi người sau 5 năm nữa?
Bài 3: Một khu đất hình chữ nhật có trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng là 200m. Chiều rộng kém chiều dài 20m. Người ta trồng rau trên khu đất đó, cứ 3m2 thì thu được 15kg rau.
a. Tính diện tích khu đất.
b. Tính số rau thu được trên cả khu đất đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Anh 6 tháng 2022-05-25T23:20:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài 2:

  Bài giải

  Tổng số tuổi của mẹ và con 5 năm nữa là:

  48 + 5 + 5 = 58 ( tuổi )

  Số tuổi của mẹ 5 năm nữa là:

  ( 58 + 26 ) ÷ 2 = 42 ( tuổi )

  Số tuổi của con 5 năm nữa là:

  58 – 42 = 16 ( tuổi )

  Đáp số : Mẹ : 42 tuổi 

                Con : 16 tuổi

  Bài 3:

  Bài giải

  a) Tổng chiều dài và chiều rộng của khu đất đó là :

  200 × 2 = 400 (m)

  Chiều rộng khu đất đó là :

  ( 400 – 20 ) ÷ 2 = 190 (m)

  Chiều dài khu đất đó là :

  400 – 190 = 210 (m)

  Diện tích khu đất đó là :

  210 × 190 = 39 900 (m²)

  b) Số rau thu được trên khu đất đó là:

  39 900 ÷ 3 × 15 = 199 500 (kg)

  Đáp số : a) 39 900 m²

                 b) 199 500 kg rau

  $\text{@dautay17747}$

 2. Bài 2:

  – Tuổi mẹ hiện nay là:

    (48+26):2=37(tuổi)

  -Tuổi mẹ sau 5 năm nữa là:

   37+5=42(tuổi)

  -Tuổi con 5 năm nữa là:

   42-26=16(tuổi)

       Đáp số: 42 tuổi; 16 tuổi

  Bài 3:

   a)Tổng chiều dài và chiều rộng của khu đất là:

         200.2=400(m)

   Chiều dài của thửa ruộng là:

         (400+20):2=210(m)

  Chiều rộng của thửa ruộng là:

       400-210=190(m)

  Diện tích khu đất là:

  210. 190= 39 900(m²)

  b)

   Số rau thu được trên khu đất là:

       39 900: 3 .15=199 500(kg)

   Đáp số:a) 39 900 m²

              b) 199 500 kg

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )