Hóa học Lớp 9: : Nung h.hợp gồm 5,6g sắt và 1,6g lưu huỳnh trong môi trường không có không khí. Sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn A. Cho dd.HCl

Question

Hóa học Lớp 9: : Nung h.hợp gồm 5,6g sắt và 1,6g lưu huỳnh trong môi trường không có không khí. Sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn A. Cho dd.HCl 1M phản ứng vừa đủ với A thu được hỗn hợp khí B.
a/ Tính thể tích dd.HCl 1M đã tham gia phản ứng; b/ Tính thể tích hỗn hợp khí B thu được (ở đktc)., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Quý 2 tháng 2022-02-22T09:54:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $a)PTHH:Fe+S\xrightarrow{t^o}FeS(1)$
  $n_{Fe}=\dfrac{5,6}{56}=0,1(mol);n_S=\dfrac{1,6}{32}=0,05(mol)$
  Lập tỉ lệ so sánh: $\dfrac{n_{Fe}}{1}>\dfrac{n_S}{1}\Rightarrow Fe$ dư
  $\Rightarrow A$ gồm $Fe$ dư và $FeS$
  $PTHH:Fe+2HCl\to FeCl_2+H_2\uparrow(2)$
  $FeS+2HCl\to FeCl_2+H_2S\uparrow(3)$
  Theo PT(1): $n_{Fe(dư)}=n_{Fe}-n_{Fe(p/ứ)}=0,1-0,05=0,05(mol)$
  Và $n_{FeS}=n_S=0,05(mol)$
  Theo PT(2) và PT(3): $\Sigma n_{HCl}=2n_{Fe}+2n_{FeS}=0,2(mol)$
  $\Rightarrow V_{dd_{HCl}}=\dfrac{0,2}{1}=0,2(l)=200(ml)$
  $b,$ Theo PT(2): $n_{H_2}=n_{Fe}=0,05(mol)$
  Theo PT(3): $n_{H_2S}=n_{FeS}=0,05(mol)$
  $\Rightarrow V_{hh khí}=V_{H_2}+V_{H_2S}=0,05.22,4+0,05.22,4=2,24(l)$

 2. Em tham khảo nha :
  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  Fe + S \to FeS\\
  {n_{Fe}} = \dfrac{{5,6}}{{56}} = 0,1mol\\
  {n_S} = \dfrac{{1,6}}{{32}} = 0,05mol\\
  \dfrac{{0,1}}{1} > \dfrac{{0,05}}{1} \Rightarrow Fe\text{ dư)}\\
  Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\\
  FeS + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}S\\
  {n_{F{e_d}}} = 0,1 – 0,05 = 0,05mol\\
  {n_{FeS}} = {n_S} = 0,05mol\\
  {n_{HCl}} = 2{n_{F{e_d}}} + 2{n_{FeS}} = 0,2mol\\
  {V_{HCl}} = \dfrac{{0,2}}{1} = 0,1l = 100ml\\
  b)\\
  {n_{{H_2}}} = {n_{F{e_d}}} = 0,05mol\\
  {n_{{H_2}S}} = {n_{FeS}} = 0,05mol\\
  {n_B} = 0,05 + 0,05 = 0,1mol\\
  {V_B} = 0,1 \times 22,4 = 2,24l
  \end{array}\)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )