Hóa học Lớp 9: Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm KMnO4 và KClO3 (trong đó nguyên tố K chiếm khoảng 26,68% về khối lượng). Khí thu được đủ để đốt

Question

Hóa học Lớp 9: Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm KMnO4 và KClO3 (trong đó nguyên
tố K chiếm khoảng 26,68% về khối lượng). Khí thu được đủ để đốt cháy hết 2
gam CH4. Xác định thành phần phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp
ban đầu., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 1 tuần 2022-04-13T13:16:18+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. $\text{Đặt }(n_{KMnO_4};n_{KClO_3})=(x;y)(mol)\\ PTHH:\\ 2KMnO_4\xrightarrow{t^o}K_2MnO_4+MnO_2+O_2(1)\\ 2KClO_3\xrightarrow{t^o}2KCl+3O_2(2)\\ CH_4+2O_2\xrightarrow{t^o}CO_2+2H_2O\\ n_{CH_4}=\dfrac{2}{16}=0,125(mol)\\ \Rightarrow \Sigma n_{O_2(1;2)}=2n_{CH_4}=0,25(mol)(3)\\ \%m_K=26,88\%\\ \Rightarrow \dfrac{39.n_{KMnO_4}+39.n_{KClO_3}}{m_{KMnO_4}+m_{KClO_3}}=0,2688(4)\\ (3)(4)\Rightarrow \begin{cases} 0,5x+1,5y=0,25\\ \dfrac{39(x+y)}{158x+122,5y}=0,2688 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=0,2(mol)\\ y=0,1(mol) \end{cases}\\ \Rightarrow \begin{cases} m_{KMnO_4}=0,2.158=31,6(g)\\ m_{KClO_3}=0,1.122,5=12,25(g) \end{cases}\\ \Rightarrow \begin{cases} \%m_{KMnO_4}=\dfrac{31,6}{31,6+12,25}.100\%=72\%\\ \%m_{KClO_3}=100\%-72\%=28\% \end{cases}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )