Hóa học Lớp 9: Hòa tan 1,95 gam kẽm trong 70 ml dung dịch HCl 1M. Sau khi phản ứng kết thúc, khối lượng khí hiđro thu được là: A. 0,03 gam. B. 0,05 g

Question

Hóa học Lớp 9: Hòa tan 1,95 gam kẽm trong 70 ml dung dịch HCl 1M. Sau khi phản ứng kết thúc, khối lượng khí hiđro thu được là:
A. 0,03 gam. B. 0,05 gam. C. 0,02 gam. D. 0,06 gam., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 35 phút 2022-06-04T10:48:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  D
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  nZn=\frac{m}{M}=\frac{1,95}{65}=0,03 (mol)
  Đổi 70ml=0,07l
  nHCl=C_M.V=1.0,07=0,07 (mol)
                                    Zn+2HCl→ZnCl_2+H_2
  Ban đầu                   0,03     0,07                                        mol
  Trong pứng             0,03      0,06                         0,03     mol
  Sau pứng                   0        0,01                         0,03     mol
  mH_2=n.M=0,03.2=0,06 (mol) 

 2. $n_{Zn}=\dfrac{1,95}{65}=0,03(mol);n_{HCl}=1.0,07=0,07(mol)\\ Zn+2HCl\to ZnCl_2+H_2\\ \text{Lập tỉ lệ: }\dfrac{n_{Zn}}{1}<\dfrac{n_{HCl}}{2}\Rightarrow HCl\text{ dư}\\ \Rightarrow n_{H_2}=n_{Zn}=0,03(mol)\\ \Rightarrow m_{H_2}=0,03.2=0,06(g)$
  Giải đáp D

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )