Hóa học Lớp 8: Phân tích một chất vô cơ X người ta thu được 27,48% Mg; 23,66% P và a% O. Biết khối lượng mol của X bằng 262g/mol. Giúp mik vs ạ <3

Question

Hóa học Lớp 8: Phân tích một chất vô cơ X người ta thu được 27,48% Mg; 23,66% P và a% O. Biết khối lượng mol của X bằng 262g/mol.
Giúp mik vs ạ <3, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ anh 7 ngày 2022-06-16T01:54:19+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. %_O=100%-(27,48%+23,66%)=48,86%
  nMg=\frac{%Mg.M_X}{MMg}=\frac{27,48%.262}{24}≈3 (mol)
  n_P=\frac{%_P.M_X}{M_P}=\frac{23,66%.262}{31}≈2 (mol)
  n_O=\frac{%_O.M_X}{M_O}=\frac{48,86%.262}{16}≈8 (mol)
  →CTHH của X là Mg_3(PO_4)_2 
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )