Hóa học Lớp 8: Nung m gam hỗn hợp A gồm KMnO4 và KClO3 ta thu được chất rắn B và khí O2. Biết KClO3 bị phân hủy hoàn toàn theo phản ứng KClO3 →KCl + O

Question

Hóa học Lớp 8: Nung m gam hỗn hợp A gồm KMnO4 và KClO3 ta thu được chất rắn B và khí O2. Biết KClO3 bị phân hủy hoàn toàn theo phản ứng KClO3 →KCl + O2; còn KMnO4 bị phân hủy 1 phần theo phản ứng KMnO4 →K2MnO4 + MnO2 + O2. Trong B có 0,894 gam KCl chiếm 8,127% khối lượng, khí O2 thu được vừa đủ đốt cháy hết 1,728 gam nhôm. Giá trị của m bằng? *
14,625 (g)
15,36 (g)
16,35 (g)
12,536 (g)
CHỉ cần ghi kết quả cho mình thôi, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 1 tuần 2022-04-13T18:13:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: 12,536(g)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  hoa-hoc-lop-8-nung-m-gam-hon-hop-a-gom-kmno4-va-kclo3-ta-thu-duoc-chat-ran-b-va-khi-o2-biet-kclo

 2. Gọi a , b là số mol của KClO3 và KMnO4 TH1: Y có CO2 , N2 , O2 dư 2KClO3 ➝ 2KCl + 3O2 2KMnO4 ➝ K2MnO4 + MnO2 + O2
  Gọi nO2 = x => nO2/k = 3x . 0,2 =0,6x nN2 = 3x.0,8 = 2,4x C + O2 ➝ CO2 nCO2 = nC = 0,528/12 = 0,044
  hh khí gồm : nCO2 = 0,044 nO2 = 1,6x – 0,044 nN2 = 2,4x => 0,044 + 1,6x – 0,044 + 2,4x = 0,044.100/22,92 x = 0,048 => mhh đầu = mY + mO2 = 0,894.100/8,132 + 0,048.32 = 12,53 TH 2 : Y có CO , CO2 ; N2
  Bảo toàn C : nCO + nCO2 = nC =0,044 => nCO = 0,044 – nCO2
  Bảo toàn O : 0,5.nCO + nCO2 = nO2 = 1,6a ⇒ 0,5.( 0,044 – nCO2 ) + nCO2 = 1,6a => nCO2 = 3,2a – 0,044
  Tổng mol hh : nCO + nCO2 + nN2 = 0,044 + 2,4a=> 3,2a−0,044/0,044. 2,4a = 22 , 92. 100=> a ≈0.02 => m = m rắn + mO2 = 0, 894.100/8,132+ 0,02 . 32 = 12,536 ( g ) 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )