Hóa học Lớp 8: Cho `6,4g` Cu tác dụng với `4,48` lít khí `O_2` đktc tạo thành `CuO` `a,` Hãy viết PT phản ứng `b,` Cho biết chất nào dư ? Tính khối l

Question

Hóa học Lớp 8: Cho `6,4g` Cu tác dụng với `4,48` lít khí `O_2` đktc tạo thành `CuO`
`a,` Hãy viết PT phản ứng
`b,` Cho biết chất nào dư ? Tính khối lượng chất dư
`c,` Tính khối lượng `CuO`, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diệu Hằng 1 tháng 2022-03-19T08:58:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $a,PTHH:2Cu+O_2\xrightarrow{t^o}2CuO$
  $b,n_{Cu}=\dfrac{6,4}{64}=0,1(mol);n_{O_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2(mol)$
  Lập tỉ lệ số mol của PT: $\dfrac{n_{Cu}}{2}<\dfrac{n_{O_2}}{1}$
  $\Rightarrow O_2$ dư
  $\Rightarrow n_{O_2(p/ứ)}=\dfrac{1}{2}n_{Cu}=0,05(mol)$
  $\Rightarrow n_{O_2(dư)}=0,2-0,05=0,15(mol)$
  $\Rightarrow m_{O_2(dư)}=0,15.32=4,8(g)$
  $c,$ Theo PTHH: $n_{CuO}=n_{Cu}=0,1(mol)$
  $\Rightarrow m_{CuO}=0,1.80=8(g)$

 2. Giải đáp:
  a. 2Cu + O_2 $\xrightarrow{t^o}$ 2CuO
  b. O_2 dư 4,8g
  c. m_{CuO} = 8g
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.
  2Cu + O_2 $\xrightarrow{t^o}$ 2CuO
  b.
  n_{Cu} = (6,4)/64 = 0,1 (mol)
  n_{O_2} = (4,48)/(22,4) = 0,2 (mol)
  Lập tỉ số so sánh: n_{Cu} = (0,1)/2   <      n_{O_2} = (0,2)/1
  -> Cu hết, O_2 dư
  => Tính số mol theo Cu
  Theo phương trình: n_{O_2} = n_{Cu} . 1/2 = 0,1 . 1/2 = 0,05 (mol)
  n_{O_2(dư)} = 0,2 – 0,05 = 0,15 (mol)
  -> m_{O_2(dư)} = 0,15 . 32 = 4,8 (g)
  c.
  Theo phương trình: n_{CuO} = n_{Cu} = 0,1 (mol)
  -> m_{CuO} = 0,1 . (64 + 16) = 8 (g)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )