Hóa học Lớp 8: Câu 6: (1,5 đ) Một hợp chất khí (A) gồm nguyên tố (X) có hóa trị (IV) khi liên kết với nguyên tố Oxi. Biết dA/Hidro = 23 a.Tìm Khối

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 6: (1,5 đ) Một hợp chất khí (A) gồm nguyên tố (X) có hóa trị (IV) khi liên kết với nguyên tố Oxi. Biết dA/Hidro = 23
a.Tìm Khối lượng Mol (M) của khí (A).
b.Xác định tên nguyên tố (X) và công thức hóa học của (A).
( Mg =24, Fe = 56, Cu = 64, C = 12, N = 14, O = 16, S = 32 ), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 40 phút 2022-06-17T05:56:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   \(M_A=46\)
  \(X\) là \(N\)
  \(A\) là \(NO_2\)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   \(A\) tạo hợp chất \(X\) có hoá trị IV liên kết với \(O\) dạng \(XO_2\)
  Ta có:
  \({M_{X{O_2}}} = {M_X} + 2{M_O} = {M_X} + 16.2 = {M_X} + 32 = 23{M_{{H_2}}} = 23.2 = 46\)
  \( \to M_X=14 \to X:N\) (nito)
  Suy ra hợp chất là \(NO_2\)

 2. $a,d_{A/H_2}=\dfrac{M_A}{M_{H_2}}=23\\ \Rightarrow M_A=M_{H_2}.23=2.23=46(g/mol)\\ b,CTHH_A:XO_2\\ \text{Ta có }M_{XO_2}=M_X+2.M_O=M_X=32=46(g/mol)\\ \Rightarrow M_X=14(g/mol)$
  Vậy X là nitơ (N) và $CTHH_A:NO_2$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )