Hóa học Lớp 8: 3.2. Lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong các phản ứng sau: 1. Na + O2 –> Na2O 6. P

Question

Hóa học Lớp 8: 3.2. Lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong các
phản ứng sau:
1. Na + O2 –> Na2O 6. Pb + O2 –> PbO
2. Al(OH)3 + HCl –> AlCl3 + H2O 7. Fe(OH)3 –> Fe2O3 + H2O
3. NaOH + H2SO4 –> Na2SO4 + H2O 8. Ca + H2O –> Ca(OH)2 + H2
4. Al + H2SO4 –> Al2(SO4)3 + H2 9. Zn + HCl –> ZnCl2 + H2
help me plz mng ơiiii, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 1 tuần 2022-04-13T19:54:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. $1,4Na+O_2\xrightarrow{t^o}2Na_2O\\ \text{Tỉ lệ: }4:1:2\\ 2,Al(OH)_3+3HCl\to AlCl_3+3H_2O\\ \text{Tỉ lệ: }1:3:1:3\\ 3,2NaOH+H_2SO_4\to Na_2SO_4+2H_2O\\ \text{Tỉ lệ: }2:1:1:2\\ 4,2Al+3H_2SO_4\to Al_2(SO_4)_3+3H_2\\ \text{Tỉ lệ: }2:3:1:3\\ 6,2Pb+O_2\xrightarrow{t^o}2PbO\\ \text{Tỉ lệ: }2:1:2\\ 7,2Fe(OH)_3\xrightarrow{t^o}Fe_2O_3+3H_2O\\ \text{Tỉ lệ: }2:1:3\\ 8,Ca+2H_2O\to Ca(OH)_2+H_2\\ \text{Tỉ lệ: }1:2:1:1\\ 9,Zn+2HCl\to ZnCl_2+H_2\\ \text{Tỉ lệ: }1:2:1:1$

  2. Giải đáp:
     
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     Xin ctlhn

    hoa-hoc-lop-8-3-2-lap-phuong-trinh-hoa-hoc-va-cho-biet-ti-le-so-nguyen-tu-so-phan-tu-giua-cac-ch

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )