Hóa học Lớp 12: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với AgNO3 Nh3 giả sử H bằng 100% khối lượng gam bạc thu được là.

Question

Hóa học Lớp 12: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với AgNO3 Nh3 giả sử H bằng 100% khối lượng gam bạc thu được là., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 2 tháng 2022-03-19T11:11:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $m_{Ag}=32,4(g)$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $n_{C_6H_{12}O_6}=\dfrac{27}{180}=0,15(mol)\\ PTHH:\\ C_6H_{12}O_6+Ag_2O\xrightarrow{NH_3} C_6H_12O_7+2Ag\\ n_{Ag}=2.n_{C_6H_{12}O_6}=0,3(mol)\\ m_{Ag}=0,3.108=32,4(g)$

 2. Giải đáp:m_(Ag)=32,4g
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có tỉ lệ mol sau:
  1C_6H_12O_6->2Ag↓
  0,15…………→0,3mol
  n_(C_6H_12O_6)=27/180=0,15mol
  Ta có: n_(Ag)=2.n_(C_6H_12O_6)=2.0,15=0,3mol
  m_(Ag)=n.M=0,3.108=32,4g
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )