Hóa học Lớp 11: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau( ghi đầy đủ điều kiện nếu có) `NH_4NO_3` $\xrightarrow[]{+NaOH}$ `X`$\xrightarrow[]{+O_2,xt}$ `Y` $\xrigh

Question

Hóa học Lớp 11: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau( ghi đầy đủ điều kiện nếu có)
`NH_4NO_3` $\xrightarrow[]{+NaOH}$ `X`$\xrightarrow[]{+O_2,xt}$ `Y` $\xrightarrow[]{+O_2+H_2O}$`Z`$\xrightarrow[]{+Cu}$ `T` $\xrightarrow[]{+dd X dư}$`Q`, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 1 tuần 2022-06-15T05:22:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  1/. $NH_4NO_3+NaOH$ $\xrightarrow{t^o}$ $NH_3↑+NaNO_3+H_2O$ 
  2/. $NH_3+7O_2$ $\xrightarrow{t^o}$ $4NO_2↑+6H_2O$
  3/. $4NO_2+O_2+H_2O→4HNO_3$
  4/. $Cu+8HNO_3→2NO↑+Cu(NO_3)_2+4H2O$
  5/. $Cu(NO_3)_2+2NH_3+2H_2O→Cu(OH)_2↓+2NH_4NO_3$

 2. Giải đáp:
  Bạn tham khảo lời giải ở dưới nhé!!!
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  N{H_4}N{O_3} + NaOH \to NaN{O_3} + N{H_3} + {H_2}O\\
  4N{H_3} + 7{O_2} \to 4N{O_2} + 6{H_2}O\\
  4N{O_2} + {O_2} + 2{H_2}O \to 4HN{O_3}\\
  3Cu + 8HN{O_3} \to 3Cu{(N{O_3})_2} + 2NO + 4{H_2}O\\
  Cu{(N{O_3})_2} + 2N{H_3} + 2{H_2}O \to Cu{(OH)_2} + 2N{H_4}N{O_3}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )