Hóa học Lớp 11: Cho V ml dung dịch Ba(OH)2 1M tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. a. Tính V và nồng độ mol chất tan tr

Question

Hóa học Lớp 11: Cho V ml dung dịch Ba(OH)2 1M tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. a. Tính V và nồng độ mol chất tan trong dung dịch X.
b. Lấy toàn bộ dung dịch X tác dụng với dung dịch H2SO4 dư, thu được m gam kết tủa. Tính m., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 28 phút 2022-06-18T21:57:27+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  V = 100\\
  {C_M}BaC{l_2} = 0,5M\\
  b)\\
  m = 23,3g
  \end{array}\)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  Ba{(OH)_2} + 2HCl \to BaC{l_2} + 2{H_2}O\\
  {n_{HCl}} = 0,1 \times 2 = 0,2\,mol\\
  {n_{Ba{{(OH)}_2}}} = {n_{BaC{l_2}}} = \dfrac{{0,2}}{2} = 0,1\,mol\\
  {V_{{\rm{dd}}Ba{{(OH)}_2}}} = \dfrac{{0,1}}{1} = 0,1l = 100ml \Rightarrow V = 100\\
  {V_{{\rm{dd}}X}} = 0,1 + 0,1 = 0,2l\\
  {C_M}BaC{l_2} = \dfrac{{0,1}}{{0,2}} = 0,5M\\
  b)\\
  BaC{l_2} + {H_2}S{O_4} \to BaS{O_4} + 2HCl\\
  {n_{BaS{O_4}}} = {n_{BaC{l_2}}} = 0,1\,mol\\
  {m_{BaS{O_4}}} = 0,1 \times 233 = 23,3g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )