Hóa học Lớp 10: Sục a mol H2S vào dung dịch chứa 2mol KOH ; viết PTPỨ trong các th : a=3 ; a=2; a=1,5; a=1; a=0,5

Question

Hóa học Lớp 10: Sục a mol H2S vào dung dịch chứa 2mol KOH ; viết PTPỨ trong các th : a=3 ; a=2; a=1,5; a=1; a=0,5, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 2 tháng 2022-02-18T01:17:01+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Ta có:
  \(T = \frac{{{n_{KOH}}}}{{{n_{{H_2}S}}}} = \frac{2}{a}\)
  + \(T<1\) thì \(H_2S\) dư, tạo muối \(KHS\)
  + \(T=1\) chỉ tạo muối \(KHS\)
  + \(1<T<2\) tạo 2 muối \(KHS\) và \(K_2S\)
  + \(T=2\) chỉ tạo muối \(K_2S\)
  + \(T>2\) suy ra \(KOH\) dư và \(K_2S\)
   Với \(a=3\) thì \(T<1\) nên xảy ra phản ứng
  \(KOH + {H_2}S\xrightarrow{{}}KH{\text{S}} + {H_2}O\)
  Với \(a=2\) thì \(T=1\) xảy ra phản ứng :
  \(KOH + {H_2}S\xrightarrow{{}}KH{\text{S}} + {H_2}O\)
  Với \(a=1,5\) thì \(1<T<2\) nên xảy ra 2 phản ứng
  \(KOH + {H_2}S\xrightarrow{{}}KH{\text{S}} + {H_2}O\)
  \(2KOH + {H_2}S\xrightarrow{{}}{K_2}S + 2{H_2}O\)
  Với \(a=1\) thì \(T=2\) xảy ra phản ứng
  \(2KOH + {H_2}S\xrightarrow{{}}{K_2}S + 2{H_2}O\)
  Với \(a=0,5\) thì \(T>2\) xảy ra phản ứng
  \(2KOH + {H_2}S\xrightarrow{{}}{K_2}S + 2{H_2}O\)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )