Hóa học Lớp 10: Cho Mg tác dụng với dung dịch axit H2SO4 đặc nóng thu được MgSO4, SO2 và H2O. a) Lập phương trình hóa học của phản ứmg oxi hóa khử.

Question

Hóa học Lớp 10: Cho Mg tác dụng với dung dịch axit H2SO4 đặc nóng thu được MgSO4, SO2 và H2O.
a)    Lập phương trình hóa học của phản ứmg oxi hóa khử.
b)    Tính thể tích dung dịch H2SO4 98% (D = 1,84 g/ml) cân dùng để tác dụng hết 1,2 gam Mg., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2022-02-17T06:46:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  a.
  Phương trình hóa học:
  Mg+2H_2SO_4 đ,n \to MgSO_4+SO_2↑+2H_2O
  b.
  n_{Mg}=\frac{1,2}{24}=0,05(mol)
  Theo PTHH :n_{H_2SO_4}=2.n_{Mg}=2.0,05=0,1(mol)
  \to m_{\text{dd} H_2SO_4}=\frac{0,1.98.100%}{98%}=10(g)
  \to V_{H_2SO_4}=\frac{10}{1,84}=5,4347(ml)

 2. $\#phnn$

  hoa-hoc-lop-10-cho-mg-tac-dung-voi-dung-dich-ait-h2so4-dac-nong-thu-duoc-mgso4-so2-va-h2o-a-lap

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )