Toán Lớp 9: thực hiện phép tính (1-a ²) :[ ($\frac{1-a√a}{1- √a}$ + √a) . ($\frac{1+ a√a}{1+√a}$ – √a)]+1

Question

Toán Lớp 9: thực hiện phép tính
(1-a ²) :[ ($\frac{1-a√a}{1- √a}$ + √a) . ($\frac{1+ a√a}{1+√a}$ – √a)]+1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 1 tuần 2022-06-11T20:27:18+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $\begin{array}{l}
  \left( {1 – {a^2}} \right):\left[ {\left( {\dfrac{{1 – a\sqrt a }}{{1 – \sqrt a }} + \sqrt a } \right).\left( {\dfrac{{1 + a\sqrt a }}{{1 + \sqrt a }} – \sqrt a } \right)} \right] + 1\\
   = \left( {1 + a} \right)\left( {1 – a} \right)\\
  :\left[ {\left( {\dfrac{{\left( {1 – \sqrt a } \right)\left( {1 + \sqrt a  + a} \right)}}{{1 – \sqrt a }} + \sqrt a } \right).\left( {\dfrac{{\left( {1 + \sqrt a } \right)\left( {1 – \sqrt a  + a} \right)}}{{1 + \sqrt a }} – \sqrt a } \right)} \right]\\
   + 1\\
   = \left( {1 + a} \right)\left( {1 – a} \right)\\
  :\left[ {\left( {1 + \sqrt a  + a + \sqrt a } \right)\left( {1 – \sqrt a  + a – \sqrt a } \right)} \right] + 1\\
   = \left( {1 + a} \right)\left( {1 – a} \right):\left[ {{{\left( {1 + \sqrt a } \right)}^2}.{{\left( {1 – \sqrt a } \right)}^2}} \right] + 1\\
   = \left( {1 + a} \right)\left( {1 – a} \right):{\left( {1 – a} \right)^2} + 1\\
   = \dfrac{{1 + a}}{{1 – a}} + 1\\
   = \dfrac{{1 + a + 1 – a}}{{1 – a}}\\
   = \dfrac{2}{{1 – a}}
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )