Toán Lớp 8: Viết các đa thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu: a) x^2 + 12x + 36 b) 4x^2 + 8x +4 c) 9x^2 + 30x + 25

Question

Toán Lớp 8: Viết các đa thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu:
a) x^2 + 12x + 36
b) 4x^2 + 8x +4
c) 9x^2 + 30x + 25, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 3 tuần 2022-06-04T11:41:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. x^2 + 12x + 36
  =(x)^2+2.x.6+6²
  =(x+6)^2
                                           
  4x^2+8x+4
  =(2x)^2+2x.2.2+2²
  =(2x+2)²
                                          
  9x^2+30x+25
  =(3x)²+3x.2.5+5²
  =(3x+5)²

 2. a) x² + 12x + 36
  = x²  + 2×6 + 6²
  = ( x + 6 )² 
  b) 4x² + 8x + 4
  = ( 2x )²  + 2.2x.2 + 2²
  = ( 2x + 2 )²
  c) 9x² + 30x + 25
  = ( 3x )² + 2.3x.5 + 5²
  = ( 3x + 5 )²
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )