Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính và rút gọn phương thức 2x/3x+6+x+6/3x+6 4x+1/x-5-x+15/x-5 16x³/7y².21y/4x 3xy/4y.12y²/6x

Question

Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính và rút gọn phương thức
2x/3x+6+x+6/3x+6
4x+1/x-5-x+15/x-5
16x³/7y².21y/4x
3xy/4y.12y²/6x, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 7 ngày 2022-04-14T10:33:09+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. $\dfrac{2x}{3x+6}+\dfrac{x+6}{3x+6}$
  $=\dfrac{2x+x+6}{3x+6}$
  $=\dfrac{3x+6}{3x+6}$
  $=1$
  $—————–$
  $\dfrac{4x+1}{x-5}-\dfrac{x+15}{x-5}$
  $=\dfrac{4x+1-\left(x+15\right)}{x-5}$
  $=\dfrac{3x-14}{x-5}$
  $—————–$
   $\dfrac{16x^3}{7y^2}\cdot \dfrac{21y}{4x}$
  $=\dfrac{16x^3\cdot \:21y}{7y^2\cdot \:4x}$
  $=\dfrac{4\cdot \:4x^3\cdot \:21y}{7y^2\cdot \:4x}$
  $=\dfrac{4x^3\cdot \:21y}{7y^2x}$
  $=\dfrac{4x^3\cdot \:7\cdot \:3y}{7y^2x}$
  $=\dfrac{4x^3\cdot \:3y}{y^2x}$
  $=\dfrac{4x^2\cdot \:3y}{y^2}$
  $=\dfrac{4x^2\cdot \:3}{y}$
  $=\dfrac{12x^2}{y}$
  $—————–$
  $\dfrac{3xy}{4y}\cdot \dfrac{12y^2}{6x}$
  $=\dfrac{3x}{4}\cdot \dfrac{12y^2}{6x}$
  $=\dfrac{3x}{4}\cdot \dfrac{2y^2}{x}$
  $=\dfrac{3x\cdot \:2y^2}{4x}$
  $=\dfrac{3\cdot \:2y^2}{4}$
  $=\dfrac{3\cdot \:2y^2}{2\cdot \:2}$
  $=\dfrac{3y^2}{2}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )