Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử 1) x^2-3x+xy-3y 2) x^2+y^2-2xy-25 3) 5x^3y+40y 4) 16x^2+8xy+y^2-16 5) 3x^2+14x-15 6) 3xy-6x

Question

Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử
1) x^2-3x+xy-3y
2) x^2+y^2-2xy-25
3) 5x^3y+40y
4) 16x^2+8xy+y^2-16
5) 3x^2+14x-15
6) 3xy-6x, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoa 1 tuần 2022-06-11T21:04:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:$
   $1) x²-3x+xy-3y$                     $2) x²+y²-2xy-25$
  $= (x²+xy)-(3x+3y)$                 $= (x²-2xy+y²)-25$
  $= x.(x+y)-3.(x+y)$                   $= (x-y)²-5²$
  $= (x-3).(x+y)$                           $= (x-y-5).(x-y+5)$
  $3) 5x³y+40y$                          $4) 16x²+8xy+y²-16$
  $= 5y.(x³+8)$                             $= (16x²+8xy+y²)-16$
  $= 5y.(x+2).(x²-2x+4)$             $= (4x+y)²-4²$  
                                                        $ = (4x+y-4).(4x+y+4)$
  $5) 3x²+14x-15$                      $6) 3xy-6x$
  $=  3x²+9x+5x-15$                   $= 3x.(y-2)$
  $= (3x²+9x)+(5x-15)$
  $= 3x.(x+3)+5.(x-3)$
  $= 3x.(x+3)-5.(x+3)$
  $= (3x-5).(x+3)$
  $@festivals$

 2. Giải đáp:
  1)
  x^(2)-3x+xy-3y
  =x(x-3)+y(x-3)
  =(x-3)(x+y)
  2)
  x^(2)+y^(2)-2xy-25
  =x^(2)-2xy+y^(2)-25
  =(x-y)^(2)-5^2
  =(x-y-5)(x-y+5)
  3)
  5x^(3)y+40y
  =5y.x^(3)+5y.8
  =5y.(x^(3)+8)
  =5y(x+2)(x^(2)-2x+4)
  4)
  16x^(2)+8xy+y^(2)-16
  =[(4x)^(2)+2.4x.y+y^2]-16
  =(4x+y)^(2)-4^2
  =(4x+y-4)(4x+y+4)
  5)
  3x^(2)+14x-15
  (Sai đề)
  6)
  3xy-6x
  =3x.y-3x.2
  =3x.(y-2)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )