Toán Lớp 8: giải các phương trình sau : a, $\frac{3x-2}{x+7}$ = $\frac{6x+1}{2x-3}$ b, $\frac{x+1}{x-1}$ – $\frac{x-1}{x+1}$ =$\frac{4}{x^{2}-

Question

Toán Lớp 8: giải các phương trình sau :
a, $\frac{3x-2}{x+7}$ = $\frac{6x+1}{2x-3}$
b, $\frac{x+1}{x-1}$ – $\frac{x-1}{x+1}$ =$\frac{4}{x^{2}-1}$
c, $\frac{6}{x-5}$+$\frac{2}{x-8}$=$\frac{18}{(x-5).(8-x)}$-1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 2 tháng 2022-03-03T02:02:01+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. $a)$ $\dfrac{3x-2}{x+7}=\dfrac{6x+1}{2x-3}$

  $⇔6x^2-13x+6=6x^2+43x+7$

  $⇔6x^2-13x+6-6=6x^2+43x+7-6$

  $⇔6x^2-13x=6x^2+43x+1$

  $⇔6x^2-13x-\left(6x^2+43x\right)=6x^2+43x+1-\left(6x^2+43x\right)$

  $⇔-56x=1$

  $⇔x=-\dfrac{1}{56}$

  $\text{Vậy pt có nghiệm S ={$-\dfrac{1}{56}$}}$

  ___________________________________

  $b)$ $\dfrac{x+1}{x-1}-\dfrac{x-1}{x+1}=\dfrac{4}{x^2-1}$

  $⇔4x=4$

  $⇔x=1$

  $\text{Vậy pt vô nghiệm.}$

  ___________________________________

  $c)$ $\dfrac{6}{x-5}+\dfrac{2}{x-8}=\dfrac{18}{\left(x-5\right)\cdot \left(8-x\right)}-1$ 

  $⇔6\left(x-8\right)\left(-x+8\right)+2\left(x-5\right)\left(-x+8\right)=-18\left(-x+8\right)-\left(x-5\right)\left(x-8\right)\left(-x+8\right)$

  ⇔122x−8x ^2 −162x+21x ^2 −x ^3 =0

  ⇔−40x+13x^2−x^3=0

  $⇔-x\left(x-5\right)\left(x-8\right)=0$

  \(⇔\left[ \begin{array}{l}x=0\\\:x-5=0\quad \\x-8=0\end{array} \right.\)  \(⇔\left[ \begin{array}{l}x=0\\\:x=5(loại)\quad \\x=8(loại)\end{array} \right.\) 

  $\text{Vậy pt có nghiệm S = {0}}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )