Toán Lớp 8: Bài 1 : Tìm x biết a) x^2 + 5x = 0 b) x^2 – 7x +6 = 0 c) (5- x)^2 – (x + 3)^3= 0

Question

Toán Lớp 8: Bài 1 : Tìm x biết
a) x^2 + 5x = 0
b) x^2 – 7x +6 = 0
c) (5- x)^2 – (x + 3)^3= 0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoài Hương 2 tháng 2022-02-17T13:22:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) $x^{2}+5x=0$
  <=> x(x+5)=0
  <=> $\left[\begin{matrix} x=0\\ x+5=0\end{matrix}\right.$
  <=> $\left[\begin{matrix} x=0\\ x=-5\end{matrix}\right.$
  Vậy x=0; x=-5
  b) $x^{2}-7x+6=0$
  <=> $x^{2}-x-6x+6=0$
  <=> $x(x-1)-6(x-1)=0$
  <=> $(x-1)(x-6)=0$
  <=> $\left[\begin{matrix} x-1=0\\ x-6=0\end{matrix}\right.$
  <=> $\left[\begin{matrix} x=1\\ x=6\end{matrix}\right.$
  Vậy x=1; x=6
  c) $(5-x)^{2}-(x+3)^{2}=0$
  <=> $25-10x+x^{2}-x^{2}-6x-9=0$
  <=> $16-16x=0$
  <=> $-16x=-16$
  <=> x=1
  Vậy x=1
  – GIANG –

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a,x^2 +5x=0
  =>x(x+5)=0
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x+5=0\end{array} \right.\) $\\$=>\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=-5\end{array} \right.\) $\\$Vậy x in {-5;0}
  b,x^2 -7x+6=0
  =>x^2 -x-6x+6=0
  =>x(x-1)-6(x-1)=0
  =>(x-1)(x-6)=0
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x-1=0\\x-6=0\end{array} \right.\) $\\$=>\(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=6\end{array} \right.\) $\\$Vậy x in {1;6}
  (5-x)^2 -(x+3)^2 =0
  =>[(5-x)-(x+3)][(5-x)+(x+3)]=0
  =>(5-x-x-3)(5-x+x+3)=0
  =>(2-2x).8=0
  =>2-2x=0
  =>2x=2
  =>x=1

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )