Toán Lớp 8: Áp dụng 7 hẳng đẳng thức để tính (5x-6)² (Xy+3)² 4a²-4a+1 Câu 2 Rút gọn biểu thức (X+1)²+2 (x+1)(4x-1)+(4x-1)² (8x+1)²-2(8x+1)+1 Giúp e

Question

Toán Lớp 8: Áp dụng 7 hẳng đẳng thức để tính
(5x-6)²
(Xy+3)²
4a²-4a+1
Câu 2
Rút gọn biểu thức
(X+1)²+2 (x+1)(4x-1)+(4x-1)²
(8x+1)²-2(8x+1)+1
Giúp e trc 2h50 ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Quý 35 phút 2022-06-18T21:51:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. \text{Giải đáp+ Lời giải và giải thích chi tiết:}
  \text{Câu 1:}
  (5x-6)^2=(5x)^2-2*5x*6+6^2=25x^2-60x+36
  (xy+3)^2=(xy)^2+2*xy*3+3^2=xy^2+6xy+9
  4a^2-4a+1=(2a)^2-2*2a*1=(2a-1)^2
  \text{Câu 2:}
  (x+1)^2+2(x+1)(4x-1)+(4x-1)^2=[(x+1)+(4x+1)]^2=(x+1+4x-1)^2=(5x)^2=25x^2
  (8x+1)^2-2(8x+1)+1=(8x+1-1)^2=(8x)^2=64x^2

 2. @tandung154
  Câu 1:
  $(5x – 6)²_{}$ = $(5x)² – 2 . 5x . 6 + 6²_{}$ = $25x² – 60x + 36_{}$
  $(xy + 3)²_{}$ = $(xy)² + 2 . xy . 3 + 3²_{}$ = $x²y² + 6xy + 9_{}$
  $4a² – 4a + 1_{}$ = $(2a)² – 2 . 2a . 1 + 1²_{}$ = $(2a – 1)²_{}$
  Câu 2:
  $(x + 1)² + 2 . (x + 1) . (4x – 1) + (4x – 1)² = [(x + 1) + (4x – 1)]²_= (x + 1 + 4x – 1)² = (5x)² = 25x²_{}$
  $(8x + 1)² – 2 . (8x + 1) + 1 = (8x + 1)² – 2 . (8x + 1) . 1 + 1² = (8x + 1 – 1)² = (8x)² = 64x²_{}$
  * Xin hay nhất

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )