Toán Lớp 7: hàm số y= g(x) dược cho bởi công thức y= g(x)= x mũ 3 – 13x+9 a) Tính g(1); g(-2) b) Tìm x để g(x) =9

Question

Toán Lớp 7: hàm số y= g(x) dược cho bởi công thức y= g(x)= x mũ 3 – 13x+9
a) Tính g(1); g(-2)
b) Tìm x để g(x) =9, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 2 tháng 2022-02-22T20:12:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $ a) g(1) = 1^3 – 13 . 1 + 9 = 1 – 13 + 9  =-12 + 9 = -3 $

  $ g(-2) = ( -2 )^3 – 13 . ( -2 ) + 9 = -8 – ( -26 ) + 9 = -8 + 26 + 9  =18+9=27 $

  $ b) g(x) = x^3 – 13x + 9 = 9 $

  $ ⇒ x^3 – 13x = 0 ⇒ x(x^2-13)=0 $

  $ ⇒ $ \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x^2-13=0⇒x^2=13⇒x=\sqrt[]{13} \end{array} \right.\) 

   

 2. a)

  – Thay g(1) vào biểu thức ta được : 

  y=x^3-13x+9

  y=1^3-13.1+9

  y=1-13+9

  y=-3

  – Thay g(-2) vào biểu thức ta được : 

  y=x^3-13x+9

  y=(-2)^3-13.(-2)+9

  y=-8+26+9

  y=27

  b) 

  x^3-13x+9=9

  x^3-13x=0

  x(x^2-13)=0

  =>x=0

  => $x=\sqrt[]{13}$ 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )