Toán Lớp 7: Ba tổ sản xuất cùng làm một số sản phẩm như nhau. Tổ 1 làm trong 2 giờ, tổ 2 làm trong 3 giờ, tổ 3 làm trong 5 giờ thì hoàn thanh xong

Question

Toán Lớp 7: Ba tổ sản xuất cùng làm một số sản phẩm như nhau. Tổ 1 làm trong 2 giờ, tổ 2 làm trong 3 giờ, tổ 3 làm trong 5 giờ thì hoàn thanh xong công việc. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu người, biết tổ 3 làm ít hơn tổ 2 là 8 người và năng suất lao động của mỗi người là như nhau?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 1 tuần 2022-04-13T04:34:37+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Gọi
  x
  ;
  y
  ;
  z
  (người) lần lượt là số người của tổ
  1
  ; tổ
  2
  ; tổ
  3

  (
  x
  ;
  y
  ;
  z

  N
  *;
  y
  >
  8
  )
  Tổ
  2
  hơn tổ
  3

  8
  người nên:
  y

  z
  =
  8

  Vì năng suất mỗi người như nhau nên số người và thời gian hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

  Ta có:

  2
  x
  =
  3
  y
  =
  5
  z


  2
  x
  30
  =
  3
  y
  30
  =
  5
  z
  30


  x
  15
  =
  y
  10
  =
  z
  6
  =
  y

  z
  10

  6
  =
  8
  4
  =
  2

  (Tính chất dãy tỉ số bằng nhau)


  x
  15
  =
  2

  x
  =
  2.15
  =
  30

  y
  10
  =
  2

  y
  =
  2.10
  =
  20

  z
  6
  =
  2

  z
  =
  2.6
  =
  12

  Vậy:

  *Tổ
  1

  30
  người.

  *Tổ
  2

  20
  người.

  *Tổ
  3

  12
  người.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )