Toán Lớp 6: Bài 1. Biết số học sinh của một trường trong khoảng từ 700 đến 800 em, khi xếp hàng 30, hà ng 36, hàng 40 đều vừa đủ. Tính số học sinh

Question

Toán Lớp 6: Bài 1. Biết số học sinh của một trường trong khoảng từ 700 đến 800 em, khi xếp hàng 30, hà ng 36,
hàng 40 đều vừa đủ. Tính số học sinh của trường đó.
Bài 2. Lớp 6A có 54 học sinh, lớp 6B có 42 học sinh và lớp 6C có 48 học sinh. Trong ngày khai
giảng, ba lớp xếp thành các hàng dọc như nhau để diễu hành mà không có lớp nào có người lẻ hàng.
a. Tính số hàng dọc nhiều nhất có thể xếp được
b. Khi đó mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?
Bài 3: Hưng, Bảo, Ngọc đang trực nhật chung với nhau ngày hôm nay. Biết rằng Hưng cứ 4 ngày
trực nhật một lần, Bảo 8 ngày trực nhật một lần, Ngọc 6 ngày trực một lần. Hỏi sau ít nhất mấy ngày
thì Hưng, Bảo, Ngọc lại trực chung lần tiếp theo? Khi đó mỗi bạn trực nhật mấy lần?
Bài 4: Có 3 cái chuông điện. Chuông thứ nhất cứ 8 phút reo một lần, chuông thứ hai cứ 10 phút reo
một lần , chuông thứ ba cứ 16 phút reo một lần. Cả ba chuông cùng reo một lúc vào 6 giờ sáng.
a. Hỏi cả ba chuông cùng reo lần tiếp theo vào mấy giờ?
b. Khi đó mỗi chuông reo được bao nhiêu lần?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 1 tuần 2022-06-16T23:43:13+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   Bài 1 : 720 h/s
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bài 2 : 6 hàng
  Bài 3 : Thứ 5
  Bài 4 : 
  Goi số hs cần tìm là x
  Theo đề bài : x ∈ BC(30;36;40) và 700≤x≤800
  30=2.3.5
   36=2².3.²
  40=2².5
  BCNN(30;36;40)=2².3².5=180
  BC(30;36;40)= B(180) = {0 ; 180 ;  360 ; 540 ; 720 ; 900 ; ….}
  Vì 700≤x≤800 nên x ∈ {720}
  Vậy số hs là 720 học sinh
  Bài 2 :
  Vì số học sinh xếp đủ nên số hàng dọc là ước chung của số học sinh ba lớp
  Số hàng dọc nhiều nhất cũng là ước chung lớn nhất của số học sinh ba lớp .
  Ta có :54=2.33             42 = 2.3.7               48=24 .3
             ƯCLN (54; 42; 48) = 2.3 = 6
  Vậy số hàng dọc nhiều nhất xếp được là 6 hàng.
  Bài 3 :
  Ngày trực nhật chung lần tiếp theo sẽ là bội số chung nhỏ nhất của {4,6,8}
  – Bội của 4 là: {4,8,12,16,20,24,28…}
  – Bội của 6 là: {6,12,18,24,30,36…}
  – Bội của 8 là: {8,16,24,32…}
  => BSCNN là 24
  Nếu hôm này là thứ 2 thì lần trực nhật tiếp theo là thứ năm
  Bài 4 :
  Gọi thời gian ngắn nhất mà 3 chuông reo cùng lúc là a (a∈N∗)
  Ta có:
  a⋮8
  a⋮10
  a⋮16
  a nhỏ nhất 
  ⇒a∈BCNN(8,10,16)
   BCNN(8,10,16)=80
  ⇒a=80
  Vậy cứ sau 80 phút thì 3 chuông sẽ cùng reo 1 lúc
  Chuông reo cùng lúc lúc 6 giờ sáng. Vậy sau 80 phút nữa tức 7 giờ 20 phút cả 3 chuông sẽ cùng reo một lúc 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )