Toán Lớp 6: a) Tìm chữ số x;y để 2x58y chia hết cho cả 2; 5 và 9 b) Tìm chữ số x thoả mãn (2031+18×5):3 c) Tìm số tự nhiên x , biết: 60:x; 140:x

Question

Toán Lớp 6: a) Tìm chữ số x;y để 2x58y chia hết cho cả 2; 5 và 9
b) Tìm chữ số x thoả mãn (2031+18×5):3
c) Tìm số tự nhiên x , biết: 60:x; 140:x và 5 sxs 20
d) Tìm số tự nhiên x, biết x: 12; x:15; x:18 và x<900 cứu vs, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt 29 phút 2022-05-01T10:30:24+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + lời giải chi tiết .
  a) Để $\overline{2x58y}$ \vdots 2, vdots 5 thì y=0
  Để 2×580 \vdots 9 thì 2+x+5+8+0 \vdots 9
  Hay 15+x \vdots 9
  =>x=3
  b)Để (2031+18×5 ) \vdots 3
  Mà 2031 \vdots 3
  =>18×5 \vdots 3
  =>1+8+x+5 \vdots 3
  Hay 14 + x \vdots 3
  =>x \in {1,4,7}
  c) Ta có : 60 \vdots x
  140 \vdots x
  =>x \in ƯC(60,140)
  Mà 60=2^2 .5
          140=2^2 .5.7
  =>ƯCLN(60,140)=2^2 .5=20
  =>ƯC(60,140)=Ư(20)={1,2,4,5,10,20}
  Mà 5<=x<=20
  =>x \in {5,10,20}
  d) Ta có : x \vdots 12
                     x \vdots 15   
                   x \vdots 18
  =>x \in BC(12,15,18)
  Mà 12=2^2 .3
          15=3.5
          18=2.3^2
  =>BCNNN(12,15,18)=2^2 .3^2 .5=180
  =>BC(12,15,18)=B(180)={0,180,360,540,720,900…}
  Vì x<900

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )