Toán Lớp 6: a, 4n + 23 chia hết cho 2n + 3. b, 3n + 11 chia hết cho n – 3

Question

Toán Lớp 6: a, 4n + 23 chia hết cho 2n + 3.
b, 3n + 11 chia hết cho n – 3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 6 tháng 2022-06-19T07:42:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a,4n+23 vdots 2n+3
  ⇒(4n+6)+17 vdots 2n+3
  ⇒2.(2n+3)+17 vdots 2n+3
  Mà 2.(2n+3) vdots 2n+3
  ⇒17 vdots 2n+3
  ⇒2n+3 ∈ Ư(17)={±1;±17}
  ⇒2n ∈ {-2;-4;14;-20}
  ⇒n ∈ {-1;-2;7;-10}
  Mà n ∈ N ⇒n=7
  b,3n+11 vdots n-3
  ⇒(3n-9) + 20 vdots n-3
  ⇒3.(n-3) + 20 vdots n-3
  Mà 3.(n-3) vdots n-3
  ⇒20 vdots n-3
  ⇒n-3 ∈ Ư(20)={±1;±2;±4;±5;±10;±20}
  ⇒n ∈ {2;4;1;5;-1;7;-2;8;-7;13;-17;23}
  Mà n ∈ N
  ⇒n ∈ {1;2;4;5;7;8;13;23}

 2. a, 4n + 23 chia hết cho 2n + 3.
  => 4n +23 – 2(2n + 3) chia hết cho 2n + 3
  =>4n + 23 – 4n – 6 chia hết cho 2n + 3
  =>17 chia hết cho 2n + 3
  =>2n + 3 ∈Ư(17)={±1,±17}
  Ta có bảng sau
  2n + 3         I   1    I      17    I    -1  I    -17
  2n               I   -2    I    14     I  -4     I    -20
  n                 I   -1     I    7      I   -2    I    -10
  Chọn/Loại   I chọn   I  chọn I  chọn I  chọn
  Vậy ta tìm đc x ∈{-1;-2;-10;7}
  b)3n + 11 chia hết cho n – 3.
  => 3n +11 – 3( n – 3) chia hết cho n – 3
  =>3n + 11 – 3n + 9 chia hết cho n – 3
  =>20 chia hết cho n – 3
  =>n – 3 ∈Ư(17)={±1,±2,±4,±5,±10,±20}
  Ta có bảng sau
  n – 3            I   1       I    2    I    4      I    5       I   10    I   20
  n                  I     4     I    5    I       7   I   8       I    13   I      23
  Chọn/Loại   I chọn   I  chọn I  chọn I  chọn  I chọn  I chọn
  Vậy ta tìm đc x ∈{4,5,7,8,13,23}
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )