Toán Lớp 5: Câu 6: Người ta viết liền nhau các số tự nhiên chẵn liên tiếp 2468101214… Hỏi chữ số thứ 2016 của dãy trên là chữ số nào? Câu 11: Tính

Question

Toán Lớp 5: Câu 6: Người ta viết liền nhau các số tự nhiên chẵn liên tiếp 2468101214… Hỏi chữ số thứ 2016 của dãy trên là chữ số nào?
Câu 11: Tính $\frac{2004}{2005}$ × $\frac{200520052005}{200320032003}$ × $\frac{20032003}{20042004}$
Câu 16 :Một năm trước, mẹ 40 tuổi và hơn con 35 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi mẹ hơn 5 lần tuổi con là 3 tuổi?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 1 tuần 2022-04-13T20:24:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Câu 6:
  2–>8: 4 chữ số
  10–>98: 45.2=90 chữ số
  100–>998: 450.3=1350 chữ số
  1000–> ?: ?.4=? chữ số
  Số cuối cùng của dãy là:
  {[(2016-4-90-1350):4]-1}.2+1000=1284
  =>Chữ số thứ 2016 của dãy là 4
  Câu 16:
  Tuổi con hiện nay là :
  40 – 35 + 1 = 6 ( tuổi )
  Tuổi con sau này là : 
  ( 35 – 3 ) : 4 = 8 ( tuổi )
  Số năm tuổi mẹ hơn 5 lần tuổi con là :
  8 – 6 = 2 ( năm )
                         Đáp số : 2 năm
  Chúc bạn học tốt ^-^

 2. Câu 6: Các số chẵn từ 2 đến 8 có tất cả 4 chữ số.
  Các số chẵn từ 10 đến 98 có tất cả 90 chữ số.
  Các số chẵn từ 1000 đến 998 có tất cả 1350 chữ số.
  Các số chẵn từ 2 đến 998 có tất cả 1444 chữ số.
  Vì 1444<2016 nên chữ số thứ 2016 thuộc số có 4 chữ số
  Số các chữ số còn lại là:2016-1444=572(chữ số)
  Gọi số có 4 chữ số chứa chữ số thứ 2016 là n
  [(n-1000):2+1]x4=572
  (n-1000):2+1=572:4
  n-1000=142×2
  n-1000=284
  n=284+1000
  n = 1284
  Vậy chữ số thứ 2016 là chữ số 4 thuộc số 1284
  Câu 11: $\frac{2004}{2004}$ x$\frac{2005}{2005}$ x$\frac{2003}{2003}$ =1
  Câu 16:
  Tuổi con hiện nay là :
  40 – 35 + 1 = 6 ( tuổi )
  Tuổi con sau này là : 
  ( 35 – 3 ) : 4  * 1 + 8 ( tuổi )
  Số năm tuổi mẹ hơn 5 lần tuổi con là :
  8 – 6 = 2 ( năm )
                         Đáp số : 2 năm
  Học tốt nha bạn

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )