Toán Lớp 5: 12m 5cm=–m 405m=–…km 7km 105m=–..km 53cm=–.m 3hm=–..km

Question

Toán Lớp 5: 12m 5cm=……..m
405m=………..km
7km 105m=……….km
53cm=………m
3hm=……….km, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 1 tuần 2022-06-15T21:38:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+ Lời giải và giải thích chi tiết:
  12m 5cm=….12,05..m
    $\text{ 5 cm = 0,05 m}$
  ⇒ $\text{ 12m 5cm = 12 + 0,05 = 12,05 m}$
  405m= …..0,405 …km
     $\text{ 1 km = 1000 m}$
  7km 105m= ..7,105….km
       $\text{ 105 m = 0,105 km}$
  ⇒ $\text{ 7km 105 m = 7 + 0,105 = 7,105 km}$
  53cm=  .0,53….m
    $\text{ 1 m = 100 cm }$
  3hm=  .0,3…km
   $\text{ 1 km = 10 hm}$

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  12m 5cm=12,05m
  405m=0,406km
  7km 105m=0,105km
  53cm=0,53m
  3hm=0,3km
  Chắc v

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )