Toán Lớp 11: Viết khai triển biểu thức sau theo công thức nhị thức niu tơn A (3x-2y)6

Question

Toán Lớp 11: Viết khai triển biểu thức sau theo công thức nhị thức niu tơn A (3x-2y)6, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Thi 5 ngày 2022-06-20T21:32:14+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. #LC
  A = (3x-2y)^6
  A = \sum_{k=0}^{6}C_6^k .(3x)^(6-k).(-2y)^k
  A = \sum_{k=0}^{6}C_6^k .3^(6-k).(-2)^k.x^(6-k).y^k
  A = (C_6^0 .3^6.(-2)^0.x^6.y^0)+(C_6^1 .3^5.(-2)^1.x^5.y^1)+(C_6^2 .3^4.(-2)^1.x^4.y^2)+(C_6^3 .3^3.(-2)^3.x^3.y^3)+(C_6^4 .3^2.(-2)^4.x^2.y^4)+(C_6^5 .3^1.(-2)^5.x^1.y^5)+(C_6^6 .3^0.(-2)^6.x^0.y^6)
  A = 729x^6 -2916x^5y + 4860x^4 y^2 -4320x^3 y^3 + 2160x^2 y^4 -576xy^5+64y^6

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )