Toán Lớp 11: Từ các chữ số 0;1;2;3;4;5;6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên a)có 3 chữ số khác nhau b)Là số chẵn và có 3 chữ số c)là số lẻ và có

Question

Toán Lớp 11: Từ các chữ số 0;1;2;3;4;5;6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên
a)có 3 chữ số khác nhau
b)Là số chẵn và có 3 chữ số
c)là số lẻ và có 4 chữ số khác nhau, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 1 tháng 2022-12-22T12:11:34+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $a)180\\ b)168\\ c)300.$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $a)$Số cần lập dạng $\overline{abc}(0 \le a,b,c \le 9;a \ne 0;a,b,c \in \mathbb{N})$
  $a)a$ có $6$ cách chọn (trừ $0$)
  $b$ có $6$ cách chọn (trừ $a$)
  $c$ có $5$ cách chọn (trừ $a,b$)
  Số số lập được thoả mãn: $6.6.5=180$(số)
  $b)a$ có $6$ cách chọn (trừ $0$)
  $b$ có $7$ cách chọn
  $c$ có $4$ cách chọn $(0;2;4;6)$
  Số số lập được thoả mãn: $6.7.4=168$(số)
  $c)$Số cần lập dạng $\overline{abcd}(0 \le a,b,c,d \le 9;a \ne 0;a,b,c ,d\in \mathbb{N})$
  $d $ có $3$ cách chọn($1,3,5$)
  $a$ có $5$ cách chọn (trừ $0,d$)
  $b$ có $5$ cách chọn (trừ $a,d$)
  $c$ có $4$ cách chọn (trừ $a,b,d$)
  Số số lập được thoả mãn: $3.5.5.4=300$(số).

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )