Toán Lớp 4: Số có 4 chữ số mà khi viết thêm chữ số 7 vào bên phải số đó thì số đó tăng lên 39120 đơn vị

Question

Toán Lớp 4: Số có 4 chữ số mà khi viết thêm chữ số 7 vào bên phải số đó thì số đó tăng lên 39120 đơn vị

Số có 4 chữ số mà khi viết thêm chữ số 7 vào bên phải số đó thì số đó tăng lên 39120 đơn vị
Answers ( 4 )

 1. ` # ` ` tcv `

  Khi viết thêm chữ số `7` vào ben phải số cần tìm thì số đó gấp 10 lần và `7` đơn vị

  `=>` Số cần tìm là `1` phần . Số mới là `10` phần . Hiệu là `9` phần

  `9` lần số cần tìm là :

  `39 120` `-` `7` `=` `39 113`

  Số cần tìm là :

  `39 113` `:` `9` `=` `39113/9`

  `=>` Vì ra phân số nên không có số thỏa mãn đề bài

  Best answer
 2. Khi viết thêm chữ số 7 vào bên phải số cần tìm thì số đó sẽ được gấp lên 10 lần và  thêm 7 đơn vị

   Số cần tìm là 1 phần . Số mới là 10 phần . Hiệu là 9 phần

  99 lần số cần tìm là :

  39120 7 == 39113

  Số cần tìm là :

  39113 : 9== 39113/9

   

 3. Đáp án:

  Không có số thỏa mãn

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số cần tìm là $overline{abcd}$ `(a,b,c,d ∈mathbb{N^**})`

  Khi viết thêm chữ số `7` vào sau số đó ta được số mới là: $overline{abcd7}$

  `=>` $overline{abcd7}$ = $overline{abcd}$ x `10 +7`

  Theo đề bài số đó tăng lên `39120` đơn vị

  `=>` $overline{abcd7}$ `=` $overline{abcd}$ `+ 39120`

  Ta có:

  $overline{abcd}$ x `10 +7 =` $overline{abcd}$ `+ 39120`

  $overline{abcd}$ x `10 -` $overline{abcd}$ `= 39120-7`

  $overline{abcd}$ x `9 = 39113`

  $overline{abcd}$ `= frac{39113}{9}`

  `=>` Không có số thỏa mãn

 4. $Đáp$ $án:$ $frac{39113}{9}$ 

  $Giải$ $thích$ $các$ $bước$ $giải:$

  $Khi$ $viết$ $thêm$ $chữ$ $số$ $7$ $vào$ $bên$ $phải$ $số$ $cần$ $tìm$ $thì$ $số$ $đó$ $gấp$ $10$ $lần$ $và$ $7$ $đơn$ $vị$

     $Số$ $cần$ $tìm$ $là$ $1$ $phần$ $.$ $Số$ $mới$ $là$ $10$ $phần$ $.$ $Hiệu$ $là$ $9$ $phần$ $9$ $lần$ $số$ $cần$ $tìm$ $là:$

       $39120 – 7 = 39113$

     $Số$ $cần$ $tìm$ $là:$

       $39113 : 9 =$ $frac{39113}{9}$

  $Vì$ $ra$ $phân$ $số$ $nên$ $không$ $có$ $số$ $thỏa$ $mãn$

  $toantrananh@$

   

Browse

Choose from here the video type.

Put here the video id : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: 'sdUUx5FdySs'.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )