Hóa học Lớp 8: Một hợp chất có phân tử gồm 1 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử nguyên tố oxi , nặng hơn phân tử hiđro 32 lần. Cho biết phân tử khối của hợp chất, tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố X

Question

Hóa học Lớp 8: Một hợp chất có phân tử gồm 1 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử nguyên tố oxi , nặng hơn phân tử hiđro 32 lần. Cho biết phân tử khối của hợp chất, tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố X

Một hợp chất có phân tử gồm 1 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử nguyên tố oxi , nặng hơn phân tử hiđro 32 lần. Cho biết phân tử khối của hợp chất, tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố X
Answers ( 4 )

 1. Đáp án:
  = S ( Lưu Huỳnh)
  Giải thích các bước giải:
  phân tử gồm 1 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử O ⇒ gọi CTTQ là $XO_{2}$ 
  $XO_{2}$ nặng hơn phân tử hiđro là 32 lần
  ⇒ phân tử khối $XO_{2}$ =32.2=64
  ⇒nguyên tử khối X =64-16.2=32
  ⇒X là lưu huỳnh, kí hiệu S.
                    NẾU ĐƯỢC THÌ MÌNH XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT Ạ
  @quangthiteo123

  Best answer
 2.    `flower`
  Đáp án + Giải thích các bước giải:
  `M_{hc}=M_{H_2}×32=2×32=64(g//mol)`
  `to` Phân tử khối của hợp chất là `64(đvC)`
  Có : `X+2O=64`
  `toX+32=64`
  `toX=32(đvC)`
  `⇒` `X` là nguyên tố Lưu huỳnh `(` Ký hiệu `S` `)`

 3. Đáp án:
   
  Giải thích các bước giải:
   Gọi CTHH là `XO_2`
  `->m_(XO_2)=32.2=64đvC`
  `->m_(X)=64-m_(O_2)=64-32=32đvC`
  `->X` là lưu huỳnh
  `KHHH: S`

 4. Đáp án:
   
  Giải thích các bước giải:
  `a) ` CT có dạng: `XO_2`
  PTK h/c= PTK `H_2. 32= 64` đvc
  `b)` Ta có:` X+ 16. 2= 64`
  `X+ 32= 64`
  `X= 32` 
  Vậy `X` là Lưu Huỳnh ; KHHH: `S`; NTK= `32`
   

Browse

Choose from here the video type.

Put here the video id : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: 'sdUUx5FdySs'.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )