Toán Lớp 8: Tính nhanh: a)34²+66²+68.66 b)74²+24²-48.74

By Kim Xuân

Toán Lớp 8: Tính nhanh:
a)34²+66²+68.66
b)74²+24²-48.74
Viết một bình luận