Toán Lớp 8: Tìm x, biết: c, `1/27.x^3 – 1/3.x^2 + x = 1` d, `x^3 + 27 = -x^2 + 9` e, `x^4 + 3x^3 – x – 3 = 0` f, `x^3 – 3x^2 – 16x + 48 = 0` g, `10

By Huyền Thanh

Toán Lớp 8: Tìm x, biết:
c, 1/27.x^3 – 1/3.x^2 + x = 1
d, x^3 + 27 = -x^2 + 9
e, x^4 + 3x^3 – x – 3 = 0
f, x^3 – 3x^2 – 16x + 48 = 0
g, 10x^2 – 33x – 7 = 0
h, (x-2)^3 – 2x(x-2)^2 = 0
Viết một bình luận