Toán Lớp 8: Rút gọn biểu thức (2x-y) (2x+y) + (x+2y)^2 ta đước kết quả là: A. 2x^2 + 6xy B. 2x^2 + 4xy C. 2x^2 + xy D. 2x^2 + 2xy

Toán Lớp 8: Rút gọn biểu thức (2x-y) (2x+y) + (x+2y)^2 ta đước kết quả là:
A. 2x^2 + 6xy
B. 2x^2 + 4xy
C. 2x^2 + xy
D. 2x^2 + 2xy

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  5x^2 +3y^2 +4xy
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (2x-y)(2x+y)+(x+2y)^2
  =(2x)^2 -y^2 +x^2 +2x.2y+(2y)^2
  =4x^2 -y^2 +x^2 +4xy+4y^2
  =5x^2 +3y^2 +4xy
  Áp dụng:
  HĐT số 3: (a-b)(a+b)=a^2 -b^2
  HĐT số 1: (a+b)^2 =a^2 +2ab+b^2

  Trả lời
 2. (2x – y)(2x + y) + (x + 2y)^2
  = (2x)^2 – y^2 + x^2 + 2 . x . 2y + (2y)^2
  = 4x^2 – y^2 + x^2 + 4xy + 4y^2
  = 5x^2 + 3y^2 + 4xy
  Giải đáp  : Không có đáp án nào đúng
  Giải thích :
  áp dụng HĐT
  a^2 – b^2 = (a – b)(a + b)
  (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2

  Trả lời

Viết một bình luận