Toán Lớp 8: Phân tích đa thức sau thành nhân tử : (x+2)(x+3)(x+4)(x+5)-8

By Nhiên

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức sau thành nhân tử : (x+2)(x+3)(x+4)(x+5)-8
Viết một bình luận