Toán Lớp 8: Bài 4:a,Phân tích thành nhân tử m³ + m ²n – mn ² – n ³ b,Phân tích thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử và dùng hằng đẳng thức:

By Ngọc

Toán Lớp 8: Bài 4:a,Phân tích thành nhân tử
m³ + m ²n – mn ² – n ³
b,Phân tích thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử và dùng hằng đẳng thức:
mn(x ²+ y²) + xy(m ² + n ²)
Viết một bình luận