Toán Lớp 8: Bài 3: Phân tích đa thức thành nhân tử a) b) xy + y2 – x – y c) 25 – x2 + 4xy – 4y2 d) 4×3 + 4xy2 + 8x2y – 16x e) x2 – 5x +

By Khánh Ly

Toán Lớp 8: Bài 3: Phân tích đa thức thành nhân tử
a) b) xy + y2 – x – y c) 25 – x2 + 4xy – 4y2
d) 4×3 + 4xy2 + 8x2y – 16x e) x2 – 5x + 4 f) 2×2 + 3x – 5 g) x5+ x + 1
Viết một bình luận