Toán Lớp 8: a(b^2 + c^2 ) + b(c^2 + a^2 ) + c(a^2 + b^2 ) + 2abc

Toán Lớp 8: a(b^2 + c^2 ) + b(c^2 + a^2 ) + c(a^2 + b^2 ) + 2abc

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a^2b^2(a-b) + b^2c^2(b-c) + c^2a^2(c-a)
  = a^2b^2(a-b) + b^2c^2(b-c) – c^2a^2.[ ( a-b ) + ( b-c ) ]
  = a^2b^2(a-b) + b^2c^2(b-c) – c^2a^2.( a-b ) – c^2a^2.( b-c )
  = ( a-b).( a^2b^2 – a^2c^2 ) – ( b-c ).( a^2c^2 – b^2c^2 )
  = ( a-b ).( ab – ac ).( ab + ac ) – ( b-c ).( ac – bc ).( ac + bc )
  = ( a-b).a^2.( b-c).(b+c) – ( b-c).c^2.( a-b).( a+b)
  = ( a-b).(b-c ).[ a^2.( b+c ) – c^2.( a+b ) ]
  = ( a-b).( b-c ).( a^2b + a^2c – c^2a – c^2b )
  = ( a-b).(b-c ).[ b.( a^2 – c^2 ) – ac.( a – c ) ]
  = ( a-b).( b-c). ( a-c ).( ab + bc – ac )

  Trả lời

Viết một bình luận