Toán Lớp 8: a,1/2x^²(2x³ – 4x²+3) b,(x+2) (x²-x+1)

Toán Lớp 8: a,1/2x^²(2x³ – 4x²+3) b,(x+2) (x²-x+1)

TRẢ LỜI

Viết một bình luận