Toán Lớp 7: Tính số học sinh của lớp 7A và lớp 7B biết rằng số học sinh của lớp 7A nhiều hơn số học sinh lớp 7B là 5 học sinh và tỉ số học sinh của

By Hằng Anh

Toán Lớp 7: Tính số học sinh của lớp 7A và lớp 7B biết rằng số học sinh của lớp 7A nhiều hơn số học sinh lớp 7B là 5 học sinh và tỉ số học sinh của lớp 7A và lớp 7B là 9: 8
Viết một bình luận