Toán Lớp 7: Tính giá trị của các biểu thức sau (tính hợp lý nếu có) a. 3/7+1/2+3/14. b. 15/26+-3/7-(11/26-3/7)

By Bảo Anh

Toán Lớp 7: Tính giá trị của các biểu thức sau (tính hợp lý nếu có)
a. 3/7+1/2+3/14. b. 15/26+-3/7-(11/26-3/7)
Viết một bình luận