Toán Lớp 7: Tính A = 1/(3.5) + 1/(5.7) + … + 1/(97.99) B = -1/3 + 1/3^2 – 1/3^3 + … + 1/50 – 1/51

By Hạ Uyên

Toán Lớp 7: Tính
A = 1/(3.5) + 1/(5.7) + … + 1/(97.99)
B = -1/3 + 1/3^2 – 1/3^3 + … + 1/50 – 1/51
Viết một bình luận