Toán Lớp 7: Tính `A = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + … + 2^100`

Toán Lớp 7: Tính A = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + … + 2^100

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   A = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + … + 2^100
  2A =      2 + 2^2 + 2^3 + … + 2^100 +  2^101
  =>2A-A=2 + 2^2 + 2^3 + … + 2^100 +  2^101-(1 + 2 + 2^2 + 2^3 + … + 2^100)
  =>A=2 + 2^2 + 2^3 + … + 2^100 +  2^101-1 – 2 – 2^2 – 2^3 – … – 2^100
  =>A=2^101 -1

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  A = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + ………… + 2^100
  2A = 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + ………… + 2^101
  2A – A = (2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + ………… + 2^101) – (1 + 2 + 2^2 + 2^3 + ………… + 2^100)
  A = 2^101 – 1

  Trả lời

Viết một bình luận