Toán Lớp 7: Tính `1/23 + 2/57 + 1 + 8/19 + 9/20`

Toán Lớp 7: Tính 1/23 + 2/57 + 1 + 8/19 + 9/20

TRẢ LỜI

 1. $\dfrac{1}{23}$ $+$ $\dfrac{2}{57}$ $+$ $1$ $+$ $\dfrac{8}{19}$ $+$ $\dfrac{9}{20}$
  $=$ $\dfrac{103}{1311}$ $+$ $1$ $+$ $\dfrac{8}{19}$ $+$ $\dfrac{9}{20}$
  $=$ $\dfrac{1414}{1311}$ $+$ $\dfrac{8}{19}$ $+$ $\dfrac{9}{20}$
  $=$ $\dfrac{1966}{1311}$ $+$ $\dfrac{9}{20}$
  $=$ $1,9496….$
   

  Trả lời

Viết một bình luận