Toán Lớp 7: $\frac{32^{3} – 9^{5}}{8^3 – 6^6}$ Giups mik vs ạ

By Ðan Khanh

Toán Lớp 7: $\frac{32^{3} – 9^{5}}{8^3 – 6^6}$
Giups mik vs ạ
Viết một bình luận