Toán Lớp 7: Có 20 người thợ hoàn thành công việc trong 15 ngày. Hỏi 12 người thợ thì hoàn thành công việc trong mấy ngày? Biết rằng năng suốt của m

By Lan Anh

Toán Lớp 7: Có 20 người thợ hoàn thành công việc trong 15 ngày. Hỏi 12 người thợ thì hoàn thành công việc trong mấy ngày? Biết rằng năng suốt của mỗi người như nhau.
Viết một bình luận